We vinden het fijn als u ons verwittigt wanneer uw kind ziek of afwezig is.

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten voor kleuters die nog geen 5 jaar zijn. Voor leerplichtige kleuters, 5-jarigen,  moet u als ouder steeds een briefje met de reden van afwezigheid aan de school bezorgen. De directeur bepaalt of de aanwezigheid aanvaardbaar is. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid in het kader van de leerplicht.

In het lager onderwijs moet voor elke afwezigheid een briefje afgegeven worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 soorten gewettigde afwezigheden. Alle andere afwezigheden zijn problematische afwezigheden.

  1. Gewettigde afwezigheid wegens ziekte: Tot en met 3 opeenvolgende schooldagen is een verklaring van de ouders vereist.
    Opgelet: Indien uw kind reeds viermaal (in hetzelfde schooljaar) afwezig is geweest wegens ziekte met briefje van de ouders, is een doktersattest verplicht. (dus ook voor 1 dag)
    Voor meer dan 3 opeenvolgende schooldagen is een medisch attest uitgereikt door de arts vereist.
  2. afwezigheden van rechtswege gewettigd: Een briefje van de ouders of een officieel document wordt gevraagd. We spreken hier over: het bijwonen van een familieraad; het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid; oproeping jeugdrechtbank; maatregelen i.k.v. bijzondere jeugdzorg; onbereikbaarheid school door overmacht; feestdagen inherent aan erkende levensbeschouwelijke overtuiging;...
  3. afwezigheden mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: Voorbeelden zijn: rouwperiode of begrafenis in buitenland; culturele/sportmanifestaties (maximum 10 halve schooldagen); uitzonderlijke persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen)
  4. uitzonderlijke omstandigheden bij trekkende bevolking

Voor de volledige regelgeving rond afwezigheden klikt u hier.