Onze school wil opvoeden en onderwijzen en dit op christelijke basis:

We pogen alle talenten die in het kind verscholen zitten aan te spreken en te helpen ontwikkelen. Daarvoor richten we ons dan ook op de totale persoonlijkheid van het kind. We erkennen de niet van elkaar te scheiden componenten in elke persoonlijkheid:

  • we werken aan de verstandelijke vorming
  • we hebben oog voor de ontwikkeling van het gevoelsleven en voor het doorgeven en beleven van waarden
  • we spannen ons in om kinderen bewegingskansen te geven en op motorische vlak gunstig te laten ontwikkelen.
  • We erkennen het uniek zijn van elk kind.
    We proberen in te spelen op de individuele ontwikkeling van elk kind, met zijn mogelijkheden en beperkingen, met zijn interesses en noden. Vertrekkend vanuit een realistische ervaring van uw kind met zichzelf en zijn omgeving willen we een stevige basis leggen voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

1. Onze school wil een degelijke leerschool zijn.

-Het aanleren en oefenen van volgende basisvaardigheden staat centraal:
*spreken, lezen en schrijven in een correcte taal;
*rekenen in realistische context;
*het hanteren van documentatiebronnen.
-Op vlak van wereldgeoriënteerd onderwijs stellen we de menselijke relaties centraal bij de ontdekking van onze en andere culturen.
Ook maatschappelijke problemen als aids, drugs, milieuvervuiling... worden bespreekbaar gemaakt op het niveau van de kinderen.
-We stellen dat het "leren leren" heel belangrijk is voor het verdere leven.
Goed onderwijs leert de kinderen meer dan het louter kunnen weergeven (reproduceren) van de leerstof. Kinderen worden gestimuleerd om te gaan vergelijken, te oordelen, te synthetiseren... We laten hen ervaren dat pasklare oplossingen niet altijd toereikend zijn, we willen hen creatief en inventief leren denken. Kinderen krijgen kansen tot persoonlijk werk en onderzoek, tot het nemen van initiatieven. Ze leren ook risico's zien en afwegen.
-We menen dat "leren" op een basisschool vooral op school zelf gebeurt. We willen de schooltijd dus heel nuttig gebruiken. De waarde van een school is af te leiden uit de kijk die ze heeft op haar taak. Onze school probeert de leerplannen af te werken en daarbij in de diepte te gaan. De kwaliteit vinden we belangrijker dan dikgevulde mappen waarin kinderen geen inzicht hebben.Met huistaken en lessen beogen we een opbouw doorheen de ganse lagere school die z'n bekroning vindt in de derde graad. Beide moeten een hulpmiddel zijn om te leren plannen, een inspanning een tijdlang aan te houden, een taak af te werken.

2. Onze school wil graag een muzische school zijn.

-Vaardigheden worden op creatieve wijze aangeleerd, rekening houdend met de eigen geaardheid en belevingswijze van het kind en dit zowel verbaal, manueel, muzikaal als lichamelijk.
-Het kind moet kunnen ervaren hoe de mens door eigen creativiteit zichzelf én de samenleving verrijkt en verfijnt.
-Op onze school leert het kind ook vaardig en begrijpend omgaan met instrumenten en technieken. We erkennen dat het leven in een technische wereld hoge eisen stelt aan inzicht, vaardigheid en morele verantwoordelijkheid. 

3. Onze school wil een school zijn waar sociaal-voelende mensen gevormd worden.

-We willen op school sociale mensen vormen door heel wat vaardigheden aan te leren en te oefenen. We denken daarbij aan: beleefd zijn, eerbied en respect opbrengen, verdraagzaam zijn, zich solidair voelen, kunnen samenwerken en dus afspraken kunnen maken en zich eraan houden, zelf de eerste stap zetten, zich positief en open opstellen...
-We willen werk maken van een goede school- en klassesfeer waar het samen-leven heel belangrijk is. Kinderen moeten bij ons zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen.
-We willen bijzondere aandacht hebben voor het leefmilieu. We zijn zuinig op de natuur bv. op water, we leren afvalbewust te sorteren... 

4. Onze school wil een school zijn waar mens en wereld religieus geduid en beleefd worden.

-Als katholieke school willen we het evangelie als inspiratiebron nemen voor onze manier van omgaan met de kinderen, met de ouders, met iedereen. Hierbij geloven we dat Jezus Christus levend onder ons is.
-We willen werk maken van verzorgde catecheselessen waarvan de neerslag in de lagere school in een catecheseschrift wordt bijgehouden.
-We bidden dagelijks samen met de kinderen.
-We verzorgen vieringen en gebedsdiensten, op school zelf en ook in de kerk in afspraak met de parochiepriester.
-We zoeken naar vormen van sociale inzet, vanuit het evangelie bezield, op niveau van de kinderen. 

5. Onze school staat niet alleen en wil samenwerken met allen die bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen betrokken zijn.

-We denken aan de contacten eerst en vooral met de kinderen zelf, de collega's en ander personeel, de directie, de ouders, de I.M.(inrichtende macht), de inspectie en begeleiding, het C.L.B.-personeel (Centrum voor Leerlingen Begeleiding), het parochiaal team.
-We hebben interesse voor de activiteiten van het oudercomité, we waarderen hun inspanningen ten dienste van de school.
-We betrachten een opbouwend contact met alle ouders waarbij de belangen van het kind centraal staan. We plannen daarom huisbezoeken op het einde van de zomervakantie, info-avonden en opendeur-momenten. We maken bekend hoe de leerkrachten te bereiken zijn. We hopen op een goed gebruik van de schoolagenda (twee richtingen) bij de leerlingen van de lagere school.
-Als iets als een probleem ervaren wordt, vragen we, zowel aan de ouders als aan de leerkracht om, in het belang van het kind, met elkaar contact te nemen , de eerste stap te zetten. 

6. Onze school wil gevoelig zijn en steeds bijzondere aandacht hebben voor wie het moeilijk heeft.

-We willen het "zien" als iemand moeilijkheden heeft. We willen oog en oor en vooral hart hebben voor de kinderen en we doen dit met tact en discretie. We hangen informatie over kinderen niet aan de grote klok!
-In onze opvoeding willen we kinderen gevoelig maken voor het onrecht onder elkaar en ook in de wereld. We willen hen leren zich in te zetten voor anderen.
-Het gedrag en het werk van de kinderen willen we evalueren zodat het hen helpt en motiveert voor de toekomst. Naast punten formuleren we vooral positieve appreciaties. We rekenen dan ook op begrip en medewerking van de ouders.
-We betonen bijzondere zorg voor de "leer- en ontwikkelingsbedreigden". Zorgbreedte staat bij ons hoog in het vaandel. We houden hierbij gepast contact met de ouders zodat we hen in onze zorg om hun kind kunnen betrekken. 

We staan achter de woorden van A.A. Terruwe i.v.m. ieder kind: 

 " Je mag zijn wie je bent en zoals je bent, met je fouten en gebreken om te kunnen worden die je in aanleg bent, maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur".